ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Thumbnail

ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Καλώς ήρθατε στο ηλεκτρονικό κατάστημα του Ιστοχώρου www.lalalou.gr της ατομικής μας επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «LALALOU» με έδρα τον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ/ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΣΟΥΛΙΟΥ 67, TK: 17342, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) και  e-mail: info@lalalou.gr. Το ηλεκτρονικό κατάστημα ασκεί εμπορία από απόσταση αγαθών στο πλαίσιο του N. 2251/1994 περί προστασίας καταναλωτών, όπως κωδικοποιήθηκε με τον Νόμο 4512/2018, σε συνδυασμό με τον Ν. 3471/2006, το  ΠΔ 131/2003 και την κείμενη νομοθεσία. Τα προϊόντα που διαθέτουμε συμμορφώνονται με τους κανόνες του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου, τα πρότυπα που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ασφάλειας προϊόντος, τους κώδικες ορθής πρακτικής και δεοντολογίας που ισχύουν σε ένα συγκεκριμένο τομέα και τις υφιστάμενες γνώσεις και τεχνικές για την ασφάλεια, την οποία δικαιούνται ευλόγως να προσδοκούν οι καταναλωτές.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διέπεται από τους Όρους Χρήσης του παρόντος Ιστοχώρου. Ειδικώς δε όσον αφορά στη λειτουργία του και τους όρους συναλλαγών (εφ’ εξής Όροι Συναλλαγών ή Όροι) του ηλεκτρονικού καταστήματος, παρακαλούνται οι επισκέπτες, πελάτες (εφ’ εξής Χρήστες) του εν λόγω, να διαβάσουν τα κάτωθι: Οι Όροι του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχουν διατυπωθεί εκ των προτέρων για μελλοντικές συμβάσεις, δεσμεύουν τον καταναλωτή, καθ’ όσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, υποδείχτηκε, δηλαδή, η ύπαρξή τους από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα και δόθηκε η δυνατότητα στον καταναλωτή όπως λάβει πραγματική γνώση του περιεχομένου τους (αρθρ. 2, παρ. 1 ν.2251/1994).  Η συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα συνιστά αυτόματη, ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συναλλαγών εν γένει.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Η είσοδος και η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι δυνατή μόνο σε πρόσωπα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα  οφείλουν να σέβονται τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα που ρυθμίζουν την ικανότητα για δικαιοπραξία και την εν γένει εγκυρότητα των δικαιοπραξιών. Το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπιστεύεται τα στοιχεία τα οποία δηλώνουν οι Χρήστες, δεν έχει δυνατότητα επαληθεύσεως της γνησιότητάς του, και δεν ευθύνεται για τυχόν ανακριβή ή αναληθή στοιχεία τα οποία τυχόν θα υποβληθούν.

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Οι Χρήστες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, αποδεχόμενοι τους Όρους υποχρεούνται, κατά τη σύναψη οιασδήποτε μορφής σύμβασης με το ηλεκτρονικό κατάστημα να παρέχουν με ακρίβεια τα πλήρη και αληθή στοιχεία τους που ζητούνται για την επιτυχή σύναψη έγκυρης σύμβασης με το κατάστημα. Η σύμβασή θεωρείται κατηρτισμένη αποκλειστικά και μόνο αφ’ ης στιγμής λάβετε σχετικό e-mail άλλως τηλεφωνική κλήση «επιβεβαίωσης παραγγελίας» από το ηλεκτρονικό κατάστημα και περατώνεται κατόπιν της ολοσχερούς εξόφλησης της παραγγελίας και της – σύμφωνα με τα κάτωθι –  παραδόσεως των προϊόντων. ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ! Ρητώς αναφέρεται ότι οι παραγγελίες των προϊόντων τα οποία πωλούνται εντός του ηλεκτρονικού καταστήματος, λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς και μόνον έναντι πληρωμής. Πριν την ολοκλήρωση εκάστης παραγγελίας ο καταναλωτής, δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι: «Έχω ενημερωθεί πλήρως για τη συνολική τιμή της αγοράς μου, περιλαμβανομένων των εξόδων αποστολής και άλλων συναφών δαπανών, και δηλώνω σαφώς ότι γνωρίζω ότι η παραγγελία μου συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής.»

Οι συμβαλλόμενοι με το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχουν υποχρεωτικά έγκυρα και αληθή τους στοιχεία και συγκεκριμένα: α) το ονοματεπώνυμό τους, β) τη διεύθυνση τους, καθώς και την επιθυμητή διεύθυνση αποστολής των προϊόντων που πρόκειται να αγοράσουν, γ) έγκυρο e-mail τους κατά την παραγγελία προϊόντων, δ) τον αριθμό του σταθερού και κινητού τηλεφώνου τους, ε) τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τους. Για κάθε ερώτηση, αναγκαία διευκρίνιση και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και τους Όρους καθώς και για οποιαδήποτε πληροφορία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του καταστήματος και για οποιοδήποτε άλλο θέμα μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2114132702 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail: info@lalalou.gr

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου προκληθεί από παράνομη συμπεριφορά του αντισυμβαλλομένου, εφόσον εκπληρώνει τις δικές του υποχρεώσεις. Τρίτα άτομα που ευθύνονται αντικειμενικά, ασκούντες τη γονική μέριμνα ή επιμέλεια τέκνων, δικαστικοί συμπαραστάτες και επίτροποι ανηλίκων, προστήσαντες άλλον, άπαντες ενδεικτικά, μη περιοριστικά αναφερόμενοι, καθώς και κάθε τρίτος που δεσμεύεται εκ του νόμου ή από σύμβαση με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση για την αντιπαροχή και ενδεχομένως για αποζημίωση του ηλεκτρονικού καταστήματος εκ μόνου του λόγου ότι ο άμεσα συμβληθείς με το κατάστημά μας ενήργησε παρανόμως ή χωρίς συναίνεσή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν οφείλει να γνωρίζει την αλήθεια των παρεχόμενων από τον χρήστη πληροφοριών και θεωρεί τον παρέχοντα τα προσωπικά δεδομένα πραγματικό υποκείμενο αυτών.

Στη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα η χρήση από τον αντισυμβαλλόμενο της επιλογής που προβλέπει την πληρωμή της παραγγελίας μέσω πιστωτικής κάρτας και η συνακόλουθη παροχή των στοιχείων του νομίμου δικαιούχου της πιστωτικής κάρτας, δεσμεύει τον νόμιμο δικαιούχο της πιστωτικής κάρτας, ανεξαρτήτως του ατόμου που χρησιμοποιεί την πιστωτική κάρτα και παρέχει τα αιτούμενα στοιχεία, επομένως τεκμαίρεται αμάχητα η συγκατάθεση του νομίμου δικαιούχου όπως επιτρεπτά και νόμιμα χρεωθεί η πιστωτική του κάρτα με το αντίτιμο της πώλησης. Η δε παράνομη ή χωρίς τη συναίνεση του νομίμου δικαιούχου χρήση πιστωτικής κάρτας για τη σύμβαση με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δεν απαλλάσσει τον νόμιμο δικαιούχο της εκ των υποχρεώσεων που γεννά η σύμβαση αυτή, ούτε εκ των τυχόν αξιώσεων του ηλεκτρονικού καταστήματος για αποζημίωση από παράνομη πράξη ή παράλειψη του χρήστη της πιστωτικής κάρτας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 Το ηλεκτρονικό κατάστημα ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για πραγματικά ελαττώματα και για την  έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2251/1994 καθώς και τα άρθρα 534 επ. του ΑΚ. Η ευθύνη του ηλεκτρονικού καταστήματος στην περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος περιορίζεται στην υποχρέωση αντικατάστασης αυτού, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και τηρηθούν οι όροι επιστροφής.

Η περιγραφή των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των πωλούμενων στο ηλεκτρονικό κατάστημα προϊόντων λαμβάνει χώρα επί τη βάσει πληροφοριών και στοιχείων τα οποία γνωστοποιεί ο αρχικός εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής στην επιχείρηση. Η επιχείρηση  δεν οφείλει ούτε είναι σε θέση να ελέγξει την αλήθεια και την ορθότητα των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των εν λόγω προϊόντων, ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε αποζημίωση πελάτη για τη ζημία που επήλθε σε αυτών από τη χρήση του προϊόντος σύμφωνα με τις πληροφορίες που διέθεσε ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής κατά τα ανωτέρω περιγραφόμενα. Τα χρώματα των εικόνων των προϊόντων όπως απεικονίζονται στην ιστοσελίδα μας μπορεί να έχουν επηρεαστεί από την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην σελίδα μας και από τα display settings που έχετε ορίσει στον υπολογιστή σας και εμείς δεν έχουμε καμιά πρόσβαση. Η επιχείρηση κάνει το καλύτερο δυνατό για μια αξιοπρεπή και πιστή απεικόνιση των χρωμάτων.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη και πριν τη σύναψη της εκάστοτε συμβάσεως αγοραπωλησίας, να επιλέγει τα προϊόντα τα οποία διαθέτει στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, να ανανεώνει ή αποσύρει αυτά αζημίως, το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, προσφορές και εκπτώσεις επί αυτών.

Η επιχείρησή μας διεκπεραιώνει την παραγγελία του εκάστοτε πελάτη εντός των πλαισίων των διαθεσίμων αποθεμάτων μας. Σε περίπτωση που  ένα από τα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα, δεσμευόμαστε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία μας έχετε γνωστοποιήσει εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα παραγγελίας, πληροφορώντας σας για το χρονικό διάστημα εντός του οποίου μπορούμε να σας προμηθεύσουμε το προϊόν. Εφ’ όσον συμφωνείται το προϊόν αυτό, θα αποσταλεί σε εσάς με ξεχωριστή αποστολή δίχως καμία δική σας επιβάρυνση Σε περίπτωση που θα υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση θα καταβάλουμε κάθε φιλότιμη προσπάθεια να σας κρατάμε ενήμερους. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε οποιουδήποτε πελάτη την παραγγελία και να επιστρέψουμε οποιαδήποτε χρήματα κατέβαλε σε περίπτωση που ένα προϊόν δεν είναι διαθέσιμο.

Στο ηλεκτρονικό κατάστημα περιγράφονται σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας παρέχει ο εκάστοτε εισαγωγέας, προμηθευτής ή κατασκευαστής, τα χαρακτηριστικά των αγαθών τα οποία πωλούνται από την επιχείρησή μας. Στο ηλεκτρονικό κατάστημα  επίσης αναφέρεται ρητά και ευκρινώς η συνολική τιμή των αγαθών σε ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του  νομίμου Φ.Π.Α., των εξόδων μεταφοράς – αποστολής, ο τρόπος πληρωμής, ο τρόπος αποστολής και παράδοσης, η προθεσμία εντός της οποίας  το ηλεκτρονικό κατάστημα αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά. Επίσης μνημονεύεται ρητώς τυχόν δικαίωμα υπαναχωρήσεως του καταναλωτή και τα απορρέοντα εξ αυτού δικαιώματα αλλά και τις απορρέουσες υποχρεώσεις. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν ανθρώπινα λάθη, δυσλειτουργίες του δικτύου ή των υπολογιστικών συστημάτων της εταιρείας που μπορεί να επηρεάσουν την ορθή παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με τις τιμές των προϊόντων, τη διαθεσιμότητα ή τα χαρακτηριστικά τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μην εκτελέσει παραγγελία, ακόμα και επιβεβαιωμένη, εφόσον τα χαρακτηριστικά (τιμή, ιδιότητες) των προϊόντων που περιλαμβάνει η παραγγελία, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τους τιμοκαταλόγους της επιχείρησης, πρόκειται δηλαδή περίπτωση εσφαλμένης καταχώρισης

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε οποιαδήποτε λανθασμένη πληροφορία (π.χ. ασυνήθιστα υψηλή ή χαμηλή τιμή κάποιου προϊόντος), προτού προβείτε σε παραγγελία, να απευθύνεστε στο τηλέφωνο επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, τηλεφωνικό κέντρο: τηλ. 2114132702,  e-mail: info@lalalou.gr. Για την άμεση διόρθωση του σφάλματος, την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την τιμή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και την αποτελεσματικότερη παροχή των υπηρεσιών μας στο καταναλωτικό κοινό.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για ελλείψεις στη διαθεσιμότητα προϊόντων για τυχόν προσωρινή ή μόνιμη αδυναμία παροχής υπηρεσιών του και για καθυστερήσεις στην αποδοχή και εκτέλεση των παραγγελιών και παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από λόγους μη δυνάμενους να αποδοθούν σε υπαιτιότητά του, όπως ενδεικτικά λόγους ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες, απεργίες, τυχαία χειροτέρευση ή καταστροφή των προϊόντων πριν την παράδοση στον χρήστη και αφότου δοθούν για αποστολή, παράνομες παρεμβάσεις του αντισυμβαλλομένου ή τρίτου, δυσλειτουργία του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών (Τράπεζα) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας (Host Provider) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) ή του φορέα παροχής υπηρεσιών πρόσβασης (Access Provider) ή του τερματικού εξοπλισμού του χρήστη, εσφαλμένη παροχή στοιχείων εκ μέρους του Χρήστη και γενικά για κάθε περιστατικό που εμποδίζει την ομαλή εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

Η επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εκτέλεση οιασδήποτε παραγγελίας σε οποιονδήποτε πελάτη της για οποιονδήποτε λόγο, πολλώ δε μάλλον αν ο πελάτης προβεί σε παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της παρούσας, ή των όρων της αγοραπωλησίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο